GameDev.js

Spotkania z tworzeniem gier w HTML5 i JavaScript

Regulamin Gamedev.js Game Jam

1. Organizator

Organizatorem hackatonu Gamedev.js jest Enclave Games Andrzej Mazur.

2. Termin i miejsce

2.1. Hackaton Gamedev.js odbywa się dnia 7 Maja 2017 roku w siedzibie Partnera - Aviva Polska, Inflancka 4b, Warszawa.

2.2. Dokładny harmonogram Gamedev.js opublikowany zostanie na stronie www. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Gamedev.js, o czym poinformuje na wyżej wymienionej stronie.

3. Warunki uczestnictwa

3.1. Udział w hackatonie jest dobrowolny i otwarty.

3.2. Warunkiem uczestnictwa w hackatonie jest rejestracja za pośrednictwem strony/formularza na stronie gamedevjsgamejam.evenea.pl nie później niż 6 Maja 2017 roku. O rejestracji każdy uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, na wskazany w formularzu adres mailowy.

3.3. Przystąpienie do hackatonu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu w całości.

3.4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Gamedev.js.

3.5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swojego wizerunku na zdjęciach z Gamedev.js dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych w związku z organizacją Gamedev.js obejmującą pola eksploatacji: wprowadzenie do obrotu, użyczenie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, zwielokrotnienie dowolną techniką, łączenie z tekstem, zamieszczanie w materiałach, publikacjach, raportach oraz portalach społecznościowych wydawanych lub prowadzonych przez Organizatora lub z jego udziałem.

3.6. Hackaton jest kierowany w szczególności do programistów oraz uczniów i studentów.

3.7. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna dostarczona do organizatora przed rozpoczęciem hackatonu.

3.8. Liczba miejsc jest ograniczona do 50.

4. Koszt uczestnictwa

4.1. Udział w Gamedev.js jest bezpłatny.

5. Przedmiot konkursu

5.1 Przedmiotem konkursu jest stworzenie gry w języku JavaScript, która będzie zgodne zadany przez organizatorów tematem.

5.2 Temat gry zostanie ogłoszny dnia 6 Maja 2017 roku w godzinach wieczornych.

6. Zasady konkursu

6.1. Rozwiązania muszą zostać wykonane we wskazanej przez Organizatora technologii.

6.2. Części wykonane przed rozpoczęciem hackatonu nie podlegają ocenie jury. Uczestnicy są zobowiązani do wytworzenia rozwiązań w czasie wskazanym w agendzie.

6.3. Uczestnicy w czasie trwania hackatonu korzystają z własnego sprzętu.

6.4. Podczas prezentacji zespoły prezentują rozwiązania z użyciem emulatorów, telefonów, tabletów lub laptopów. Prezentacje niezawierające przynajmniej fragmentu działającego prototypu nie będą oceniane.

6.5. Prezentacje rozwiązań będą się odbywały w siedzibie Partnera w dniu 7 Maja 2017 roku w czasie wyznaczonym w agendzie wydarzenia opublikowanej na stronie www.

6.6. Ocenie będą podlegały: oryginalność rozwiązania, poziom zaawansowania, funkcjonalność oraz zgodność z tematem zadania.

6.7. Dopuszcza się udział pracowników sponsorów i partnerów w hackatonie pod warunkiem, że nie będą ubiegać się o nagrodę od sponsora lub partnera, którego są pracownikami.

7. Nagrody

7.1. W ramach konkursu Organizator zakłada wyłonienie 3 laureatów. Wyniki zostaną podane podczas zakończenia hackatonu.

7.2. Nagrodami są nagrody pieniężne i gadżety przygotowane przez Organizatora i Sponsorów. Szczegóły zostaną podane podczas zakończenia hackatonu.

8. Prawa do kodu

8.1. Uczestnicy zachowują pełnię praw do kodu, który zostanie stworzony podczas hackatonu.

8.2. Uczestnik oświadcza, że wykonany projekt konkursowy jest jego autorstwa lub współautorstwa i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

9. Uwagi końcowe

9.1. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestników zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu, o czym poinformuje na stronie www.

9.3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem hackatonu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.